porovnanie
MBA

Titul MBA

MBA alebo Master of Business Administration sa dá preložiť do slovenčiny ako magister managementu a podnikového hospodárstva. Avšak, zatiaľ čo v krajinách ako je Veľká Británia alebo Spojené štáty americké, sa ho dá aj ako magisterský odbor študovať, v Českej aj Slovenskej republike nie je náhradou za klasický vysokoškolský magisterský titul. (V zmysle zákona č.111/1998 Zb., o vysokých školách a o zmene a doplnení ďalších zákonov (zákon o vysokých školách‘, v znení neskorších predpisov). Štandardne sa uvádza za menom, oddelený čiarkou:

Ing. Ján Novák, MBA

MBA vypovedá o profesijnej kvalifikácii svojho nositeľa v oblasti biznisu, nie je však možné ho uvádzať v občianskom preukaze. Tento titul sa dá uvádzať v preukaze len za predpokladu, že ste študovali na zahraničnej univerzite, kde je titul MBA uznávaný ako akademický. Musí však prebehnúť jeho nostrifikácia.

Ďalšie tituly

BBA

BBA alebo Bachelor of Business Administration sa dá do slovenčiny preložiť ako bakalár managementu a podnikového hospodárstva. V Slovenskej republike sa však nejedná o akademický titul, ale profesijný. Ani ten tiež nie je možné uvádzať v občianskom preukaze.

LLM

LLM alebo Master of Laws pochádza z latinského označenia Legum Magister a je porovnateľný magisterskému štúdiu. Odbor je zameraný na oblasť práva a jeho poňatie je pomerne široké. Môže sa za ním ukrývať štúdium všeobecných právnych základov alebo jednotlivých právnych odvetví. V Slovenskej republike titul neoprávňuje svojho držiteľa k tomu, aby sa mohol prihlásiť k advokátskych skúškam (je potreba titul Mgr. zo slovenskej univerzity).